Podávanie podnetov na úseku verejného zdravotníctva a radiačnej ochrany

Ak ste právnická osoba, fyzická osoby - podnikateľ alebo fyzická osoba máte možnosť prostredníctvom tejto služby  oznámiť nedostatky, nesprávny postup alebo nesúlad v oblasti ochrany verejného zdravia alebo radiačnej ochrany, ak sa osoba podávajúca podnet domnieva, že sú porušené právne predpisy alebo dochádza k ich obchádzaniu.

  • Oblasť ochrany verejného zdravia
  • Oblasť radiačnej ochrany
     

Podať podnet môžete prostredníctvom elektronických formulárov, emailom, telefonicky do záznamu, listinne,  prípadne podnet osobne doručiť  do podateľne úradu.

Podnet musí byť čitateľný, zrozumiteľný a musí z neho jednoznačne vyplývať čo je jeho obsahom. K prešetreniu podnetu je nutné jasne uviesť proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha.

K podnetu je vhodné pripojiť prílohy, ktoré potvrdzujú nedostatky v oblasti ochrany verejného zdravia alebo v oblasti radiačnej ochrany.

Podnet je možné podať aj anonymne. 
 

Výsledkom je  preverenie podnetu  príslušným orgánom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom radiačnej ochrany a  písomné oznámenie o výsledku preverenia podnetu podávajúcemu ,  ak nebol podnet podaný anonymne. 

Pokiaľ podanie nenapĺňa znaky podnetu, resp. oznámenia, toto podanie orgány verejného zdravotníctva alebo príslušné orgány radiačnej ochrany nevybavujú, v prípade potreby ho postúpia vecne príslušnému orgánu verejnej správy na priame vybavenie, o čom informujú podávateľa,  ak nebol podnet podaný anonymne.
 

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Lehota na preverenie podnetu  a  písomné oznámenie o výsledku preverenia podnetu  nie je zákonom upravená.

Ak nebol podnet podaný anonymne, oznámenie o výsledku preverenia podnetu bude zaslané do elektronickej schránky právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo fyzickej osoby, podávajúcej podnet na www.slovensko.sk V prípade,  neaktivovanej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude výsledok preverenia podnetu  zaslaný listinnou  formou prostredníctvom pošty. V prípade telefonického a emailového podania bude oznámenie zaslané spôsobom, aký bude osobe podávajúcej podnet vyhovovať, a teda písomne, do elektronickej schránky alebo prostredníctvom emailu.

Postup

1

Podanie podnetu

Podanie podnetu je možné prostredníctvom elektronického formulára, listinne poštou, emailom, telefonicky do záznamu, prípadne osobne doručiť  do podateľne  príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a v prípade nedostatkov v oblasti radiačnej ochrany je potrebné podnet doručiť na príslušný orgán radiačnej ochrany.

2

Doloženie dokumentov

K podnetu je vhodné pripojiť prílohy, ktoré potvrdzujú nedostatky v oblasti verejného zdravia alebo v oblasti radiačnej ochrany.

3

Výsledok preverenia podnetu

Ak nebol podnet podaný anonymne, oznámenie o výsledku preverenia podnetu bude zaslané do elektronickej schránky právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo fyzickej osoby, podávajúcej podnet na www.slovensko.sk V prípade, neaktivovanej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude výsledok preverenia podnetu  zaslaný listinnou formou prostredníctvom pošty. V prípade telefonického a emailového podania bude oznámenie zaslané spôsobom, aký bude osobe podávajúcej podnet vyhovovať, a teda písomne, do elektronickej schránky alebo prostredníctvom emailu.