Podnet v oblasti verejného zdravia


Ak chce fyzická alebo právnická osoba oznámiť nedostatky v oblasti verejného zdravia, o ktorých sa domnieva , že sú v rozpore s legislatívou, má možnosť podať podnet na príslušný orgán verejného zdravia (RÚVZ).

 • zdravotná bezpečnosť a neškodnosť jedál, surovín a nápojov v spoločnom stravovaní
 • kozmetické výrobky
 • prevádzkovanie priestorov bez rozhodnutia RÚVZ na uvedenie priestorov do prevádzky,
 • nevyhovujúce hygienické podmienky v zariadeniach spoločného stravovania,
 • nevyhovujúce hygienické podmienky v zariadeniach pre deti a mládež,
 • nesprávne označovanie potravín (hlavne výživových doplnkov),
 • nevyhovujúca kvalita vyrábaných a podávaných jedál,
 • nevyhovujúca osobná hygiena zamestnancov zariadení spoločného stravovania,
 • nevyhovujúca kvalita vody vo verejnom vodovode,
 • hluk v životnom a pracovnom prostredí,
 • nevyhovujúce pracovné prostredie,
 • prekračovanie hmotnostných limitov pri ručnej manipulácii s bremenami,
 • neplnenie povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci,
 • nedodržanie zákazu fajčenia
 • nedostatky v radiačnej ochrane

Podnet na prešetrenie je možné podať prostredníctvom el. formulárov, listinne,  telefonicky do záznamu , prostredníctvom pošty,  prípadne osobne doručiť  na podateľňu úradu.

Podnet je možné podať aj anonymne.

Podnet musí byť čitateľný, zrozumiteľný a musí z neho jednoznačne vyplývať čo je jeho obsahom. K prešetreniu podnetu je nutné jasne uviesť proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha. K podnetu je vhodné pripojiť prílohy, ktoré potvrdzujú nedostatky v oblasti verejného zdravia.

Preverenie podnetu a písomné oznámenie o výsledku preverenia podnetu Vám bude zaslané do 30 dní od doručenia podania na úrad

Pokiaľ podanie nenapĺňa znaky podnetu, resp. oznámenia, toto podanie orgány verejného zdravotníctva nevybavujú, v prípade potreby ho postúpia vecne príslušnému orgánu verejnej správy na priame vybavenie, o čom informujú podávateľa.

Oznámenie  o výsledku preverenia podnetu bude zaslané do el. schránky slovensko.sk alebo listinnou formou prostredníctvom pošty. V prípade telefonického a mailového podania bude oznámenie zaslané spôsobom, aký bude osobe podávajúcej podnet vyhovovať, a teda písomne, do el. schránky alebo prostredníctvom mailu.