Poradenstvo v oblasti životného štýlu


Služba je určená pre širokú verejnosť a občanov, ktorí majú záujem o akékoľvek poradenstvo pre okruh otázok týkajúcich sa oblasti životného štýlu. Na úradoch verejného zdravotníctva sa poskytuje základné spektrum vyšetrení, ktoré určia hladinu individuálneho rizika klienta ohrozeného ochoreniami, na ktorých vzniku a vývoji sa do značnej miery podieľal životný štýl. Medzi tieto ochorenia patria hlavne srdcovo-cievne, nádorové a metabolické ochorenia.

Analýza týchto rizík umožňuje odporučiť zmeny:

 • v stravovacích návykoch,
 • spotrebe alkoholu,
 • fajčiarskych návykoch,
 • pohybovej aktivite a zvládaní stresu.

 • Poradňa zdravej výživy
 • Poradňa odvykanie od fajčenia
 • Poradňa pre deti a mládež
 • Poradňa ochrany a podpory pri práci
 • Poradňa protidrogová- HIV/AIDS
 • Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
 • Poradňa podpory psychického zdravia
 • Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku
 • Poradňa pre HbSAg (hepatitída/žltačka) pozitívne rodiny
 • Poradňa pre tehotné a dojčiace matky

Žiadosť o poradenstvo v oblasti životného štýlu je možné podať prostredníctvom el. formulárov, listinne, telefonicky , prostredníctvom pošty, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu alebo sa osobne obrátiť priamo na zamestnanca príslušného úradu verejného zdravotníctva zaoberajúceho sa problematikou životného štýlu.

Výsledkom je odborné poradenské vyjadrenie k žiadosti v oblasti životného štýlu, na ktoré nie je stanovená zákonná lehota, býva spravidla doručené do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo je vybavené priamo v reálnom čase pri telefonickom alebo osobnom styku.

Odborné poradenské vyjadrenie bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el. schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.