Pre ktoré činnosti je požadovaná odborná spôsobilosť

Oblasť verejného zdravia

Prehľad činností je vymedzený v § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. 

Odborná spôsobilosť pre jednotlivé oblasti je v pôsobnosti ÚVZ a RÚVZ v nasledujúcom členení:

Pôsobnosť RÚVZ všeobecne - odborné spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti

 1. pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
 2. v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 3. pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 4. pri výrobe kozmetických výrobkov,
 5. v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

Pôsobnosť RÚVZ na úrovni kraja - odborné spôsobilosti na:

 1. prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
 2. prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
 3. nákup, predaj a spracúvanie húb,
 4. prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.

Pôsobnosť ÚVZ - odborné spôsobilosti na:

 1. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,
 2. hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,
 3. odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
 4. prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.

Z tohto zoznamu si vyberiete, o ktorú odbornú spôsobilosť máte záujem. Podrobnejšie informácie o jej získaní nájdete v submenu Služby podľa jednotlivých odborných spôsobilostí.
Z prehľadu je zrejmé, že niektoré odborné spôsobilosti obsluhuje len ÚVZ, niektoré len krajské RÚVZ.

Oblasť radiačnej ochrany

Legislatívny rámec pre odbornú spôsobilosť v oblasti radiačnej ochrany je uvedený v § 44  zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu súvisiacich s prevádzkou jadrového zariadenia,
 2. používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti
  1. rádiodiagnostiky,
  2. rádioterapie,
  3. nukleárnej medicíny,
  4. zubného lekárstva,
  5. kostnej denzitometrie; vzťahuje sa len na celotelové prístroje,
 3. používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike,
 4. vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu pri priemyselných, vedeckovýskumných a technických aplikáciách zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem aplikácií v zdravotníctve,
 5. používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov,
 6. priemyselnú defektoskopiu,
 7. používanie priemyselných, technických a výskumných urýchľovačov,
 8. používanie otvorených žiaričov,
 9. vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 10. vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 11. vykonávanie monitorovania na pracoviskách a v ich okolí,
 12. nakladanie s rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnymi rezíduami a rádioaktívnym materiálom vrátane opustených žiaričov a zachyteným rádioaktívnym materiálom,
 13. prepravu rádioaktívnych materiálov podľa § 28 ods. 7,
 14. na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, o ktorých úrad podľa § 22 ods. 3 rozhodne, že na ich vykonávanie je potrebné povolenie.

Z tohto zoznamu si vyberiete, o ktorú odbornú spôsobilosť máte záujem. Podrobnejšie informácie o jej získaní nájdete v submenu Služby podľa jednotlivých odborných spôsobilostí.