Predkladanie prevádzkového poriadku alebo návrhu na jeho zmenu


Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ a prevádzkujete zariadenia pre deti a mládež, ste povinný dať schváliť prevádzkový poriadok príslušným úradom verejného zdravotníctva.

Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) a prevádzkujete akýkoľvek druh zdravotníckeho zariadenia, ste povinný dať schváliť prevádzkový poriadok príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

  1. zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie
  2. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  3. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena ,
  4. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže,
  5. zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a. až d., zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

O schválenie prevádzkového poriadku môžete požiadať prostredníctvom el. formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €.

Výsledkom konania je schválenie prevádzkového poriadku, ktoré Vám bude doručené do 30 dní najneskôr však do 60 dní .

Rozhodnutie o schválení prevádzkového poriadku bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el.schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Vykonávať uvedené činnosti, na ktoré je schválenie prevádzkového poriadku je možné až po kladnom posúdení orgánu verejného zdravotníctva

Ak začnete vykonávať činnosti bez schváleného prevádzkového poriadku príslušného úradu verejného zdravotníctva bude Vám udelená pokuta.