Register odborne spôsobilých osôb

Register odborne spôsobilých osôb sa týka pre nasledujúcich oblastí:


a)       odber vzoriek - meranie azbestu v pracovnom prostredí
b)      meranie denného a umelého osvetlenia
c)       meranie elektromagnetického poľa
d)      meranie hluku a vibrácií
e)      hodnotenie zdravotných rizík a hodnotenie vplyvov
f)        odber vzoriek
g)       meranie prachu
h)      skúšanie vôd, ovzdušia,
i)        meranie tepelno vlhkostnej mikroklímy
j)        kvalitatívne hodnotenie
k)       odbery a biologicke a ekotoxikologicke skúšanie vzoriek zo životného a pracovného prostredia
l)        odbery a mikrobiologicke skúšanie vzoriek zo životného a pracovného prostredia
m)    prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
n)      činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany - Register odborne spôsobilých osôb za obdobie 2006 - 2018
o)      evidencia odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Register odborne spôsobilých osôb