Rozhodnutia týkajúce sa preventívneho pracovného lekárstva


Ak ste právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá chce vykonávať činnosti v oblasti verejného zdravia špecifické pre preventívneho pracovného lekárstva, máte povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia činnosti spojené s:

  1. používaním biologických faktorov a na zmenou ich použitia,
  2. skladovaním a manipuláciou s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,
  3. s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
  4. s odstraňovaním azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,

Ak ste právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá chce zaradiť práce do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj chce podať návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie máte povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia


O vydanie rozhodnutia môžete požiadať prostredníctvom el. formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatko v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.
Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €.

Výsledkom konania je vydanie súhlasného rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku, ktoré Vám bude doručené do 30 dní najneskôr však do 60 dní .

Rozhodnutie bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el.schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade vydania nesúhlasného rozhodnutia je možné odvolanie. sa proti takémuto rozhodnutiu.

Vykonávať uvedené činnosti spojené s vydaním rozhodnutia je možné až po kladnom posúdení orgánu verejného zdravotníctva Ak začnete vykonávať uvedené činnosti spojené bez súhlasného rozhodnutia príslušných úradov verejného zdravotníctva bude Vám udelená pokuta.