Skúšky odbornej spôsobilosti

V tejto časti získate základné informácie o skúškach pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Skúška sa týka takmer všetkých odborných spôsobilostí okrem odbornej spôsobilosti pre Balzamovanie a konzerváciu.

Pre niektoré odborné spôsobilosti je možné uznanie vzdelania, praxe alebo dokladov ako alternatíva k skúške. 

V rámci položiek menu Verejné zdravie - služby pre odbornú spôsobilosť a Radiačná ochrana - služby pre odbornú spôsobilosť sú podrobné informácie k jednotlivým službám vrátane potreby skúšky.

Niektoré z odborných spôsobilostí si vyžadujú odbornú prípravu.

Príklad:

Odborná príprava na vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.

Vyhľadanie akreditovaných vzdelávacích programov v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://isdv.iedu.sk/SearchForm.aspx

Konkrétne informácie pre danú odbornú spôsobilosť nájdete v rámci položiek menu Verejné zdravie - služby pre odbornú spôsobilosť a Radiačná ochrana - služby pre odbornú spôsobilosť, kde po výbere konkrétnej odbornej spôsobilosti získate detailné informácie aj k odbornej príprave. 

Pre mnohé odborné spôsobilosti je presne definovaný rozsah požadovaných vedomostí. Až po ich zvládnutí je žiadúce prikročiť ku samotnej skúške. 

Ako príklad uveďme odbornú prípravu na uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie registrovanej činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konkrétne informácie pre danú odbornú spôsobilosť nájdete v rámci položiek menu Verejné zdravie - služby pre odbornú spôsobilosť a Radiačná ochrana - služby pre odbornú spôsobilosť, kde po výbere konkrétnej odbornej spôsobilosti získate detailné informácie. 

Uvádzame typický postup pri realizácii skúšky – čo čaká žiadateľa.

 

 1. Podanie žiadosti na overenie odbornej spôsobilosti  a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
  1. Poskytnutie požadovaných dokladov.
  2. Zaplatenie poplatku za overenie.  
  3. V prípade zastupovania fyzickej osoby je potrebné pripojiť plnú moc (splnomocnenie) na zastupovanie na všetky úkony spojené s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti podpísané oboma stranami.
 2. Schválenie žiadosti alebo požiadavka na jej doplnenie.
 3. Oznámenie o termíne skúšky v prípade, ak je požadovaná.
  1. Na základe schválenej žiadosti je potrebné čakať na stanovenie termínu, ktorý Vám (v prípade zastupovania na základe plnej moci) bude v elektronickej podobe oznámený  najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšok.  
  2. Regionálny úrad môže, ale nemusí stanoviť termín skúšok pre konkrétneho žiadateľa vopred.
  3. Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti pozývaní na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti osobitne oficiálnou pozvánkou.
  4. Ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne prostredníctvom Slovenskej pošty.
 4. Vykonanie skúšky v určenom čase a priestore na konkrétnom úrade pred odbornou komisiou.
  1. Overenie totožnosti žiadateľa.
  2. Skúška sa zvyčajne skladá z dvoch častí:  písomnej a z ústnej časti skúšky.  Obe časti skúšky sú vždy v jeden deň.
  3. Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“, aby žiadateľ úspešne vykonal skúšku, musí vyhovieť z obidvoch častí skúšky.
  4. Ústnej časti skúšky musí predchádzať úspešné vykonanie písomnej časti skúšky.
  5. O priebehu skúšky a vyhodnotení sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu prítomní členovia.
 5. Opravná skúška
  1. Ak komisia vyhodnotí skúšku hodnotením „nevyhovel“, je možné požiadať o vykonanie opravnej skúšky.  
  2. Opravnú skúšku je možné vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa konania neúspešnej skúšky. Ak sa tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa žiadateľ vyradí.
  3. Vykonanie opravnej skúšky je spojené s povinnosťou  uhradenia  správneho  poplatku.
  4. Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať najskôr o 3 mesiace, najneskôr o 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.  
 6. Archivácia dokumentácie o skúške.

  Ďalej nasleduje:
 7. Úspešnému žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti sa do 30 dní odo dňa úspešného absolvovania skúšky vydá osvedčenie o spôsobilosti.
  1. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.
 8. Žiadateľ, ktorý skúške vyhovel sa stáva odborne spôsobilou osobou, ktorá sa zapíše do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý je verejne prístupný.
 9. Vystavenie osvedčenia
 10. Zápis do registra odborne spôsobilých osôb.

V rámci položiek menu Verejné zdravie - služby pre odbornú spôsobilosť a Radiačná ochrana - služby pre odbornú spôsobilosť sú podrobné informácie a formuláre potrebné k realizácii skúšky.
Na každom regionálnom úrade je k dispozícii aj skúšobný poriadok.

V tejto časti získate základné informácie o skúškach pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Odborné spôsobilosti, ktorých sa týka skúška

Skúška sa týka takmer všetkých odborných spôsobilostí okrem odbornej spôsobilosti pre Balzamovanie a konzerváciu.  Pre niektoré odborné spôsobilosti je možné uznanie vzdelania, praxe alebo dokladov ako alternatíva k skúške. 

V rámci položiek menu Verejné zdravie - služby pre odbornú spôsobilosť a Radiačná ochrana - služby pre odbornú spôsobilosť sú podrobné informácie k jednotlivým službám vrátane potreby skúšky.

Príprava na získanie odbornej spôsobilosti / skúšky

Niektoré z odborných spôsobilostí si vyžadujú odbornú prípravu.

Príklad:

Odborná príprava na vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.

Vyhľadanie akreditovaných vzdelávacích programov v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://isdv.iedu.sk/SearchForm.aspx

Konkrétne informácie pre danú odbornú spôsobilosť nájdete v rámci položiek menu Verejné zdravie - služby pre odbornú spôsobilosť a Radiačná ochrana - služby pre odbornú spôsobilosť, kde po výbere konkrétnej odbornej spôsobilosti získate detailné informácie aj k odbornej príprave. 

Požadované vedomosti

Pre mnohé odborné spôsobilosti je presne definovaný rozsah požadovaných vedomostí. Až po ich zvládnutí je žiadúce prikročiť ku samotnej skúške. 

Ako príklad uveďme odbornú prípravu na uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie registrovanej činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konkrétne informácie pre danú odbornú spôsobilosť nájdete v rámci položiek menu Verejné zdravie - služby pre odbornú spôsobilosť a Radiačná ochrana - služby pre odbornú spôsobilosť, kde po výbere konkrétnej odbornej spôsobilosti získate detailné informácie. 

Postup pri realizácii skúšky

Uvádzame typický postup pri realizácii skúšky – čo čaká žiadateľa.  

 1. Podanie žiadosti na overenie odbornej spôsobilosti  a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
  1. Poskytnutie požadovaných dokladov.
  2. Zaplatenie poplatku za overenie.  
  3. V prípade zastupovania fyzickej osoby je potrebné pripojiť plnú moc (splnomocnenie) na zastupovanie na všetky úkony spojené s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti podpísané oboma stranami.
 2. Schválenie žiadosti alebo požiadavka na jej doplnenie.
 3. Oznámenie o termíne skúšky v prípade, ak je požadovaná.
  1. Na základe schválenej žiadosti je potrebné čakať na stanovenie termínu, ktorý Vám (v prípade zastupovania na základe plnej moci) bude v elektronickej podobe oznámený  najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšok.  
  2. Regionálny úrad môže, ale nemusí stanoviť termín skúšok pre konkrétneho žiadateľa vopred.
  3. Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti pozývaní na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti osobitne oficiálnou pozvánkou.
  4. Ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne prostredníctvom Slovenskej pošty.
 4. Vykonanie skúšky v určenom čase a priestore na konkrétnom úrade pred odbornou komisiou.
  1. Overenie totožnosti žiadateľa.
  2. Skúška sa zvyčajne skladá z dvoch častí:  písomnej a z ústnej časti skúšky.  Obe časti skúšky sú vždy v jeden deň.
  3. Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“, aby žiadateľ úspešne vykonal skúšku, musí vyhovieť z obidvoch častí skúšky.
  4. Ústnej časti skúšky musí predchádzať úspešné vykonanie písomnej časti skúšky.
  5. O priebehu skúšky a vyhodnotení sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu prítomní členovia.
 5. Opravná skúška
  1. Ak komisia vyhodnotí skúšku hodnotením „nevyhovel“, je možné požiadať o vykonanie opravnej skúšky.  
  2. Opravnú skúšku je možné vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa konania neúspešnej skúšky. Ak sa tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa žiadateľ vyradí.
  3. Vykonanie opravnej skúšky je spojené s povinnosťou  uhradenia  správneho  poplatku.
  4. Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať najskôr o 3 mesiace, najneskôr o 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.  
 6. Archivácia dokumentácie o skúške.

  ​​​​​​​Ďalej nasleduje:
 7. Úspešnému žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti sa do 30 dní odo dňa úspešného absolvovania skúšky vydá osvedčenie o spôsobilosti.
  1. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.
 8. Žiadateľ, ktorý skúške vyhovel sa stáva odborne spôsobilou osobou, ktorá sa zapíše do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý je verejne prístupný.
 9. Vystavenie osvedčenia
 10. Zápis do registra odborne spôsobilých osôb.

V rámci položiek menu Verejné zdravie - služby pre odbornú spôsobilosť a Radiačná ochrana - služby pre odbornú spôsobilosť sú podrobné informácie a formuláre potrebné k realizácii skúšky.
Na každom regionálnom úrade je k dispozícii aj skúšobný poriadok.