Uvedenie priestorov do prevádzky


Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ a chcete si zriadiť pre svoju podnikateľskú činnosť prevádzku, je potrebná interakcia s orgánmi verejného zdravia.

Pri niektorých priestoroch, ktoré sa uvádzajú do prevádzky je potrebné schválenie prevádzky v podobe vydaného rozhodnutia príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, pre niektoré typy prevádzok postačuje písomné oznámenie.

Prevádzky na ktoré ešte nebolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky alebo prevádzky na ktoré už bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky a jedná sa o zmenu osoby prevádzkovateľa pričom sa zmenili podmienky prevádzky a to:

 • zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby
 • ariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
 • sklad, veľkosklad
 • prevádzky pohrebných služieb, pohrebísk a krematórií
 • prírodné a umelé kúpaliská
 • prevádzka práčovne
 • prevádzky verejného stravovania s prípravou pokrmov okrem stánkov s rýchlym občerstvením a ambulantný predaj rýchleho občerstvenia
 • predaj pokrmov, nápojov alebo potravín
 • výroba potravín
 • uzavreté typy verejného stravovania
 • výroba kozmetických výrobkov
 • zdravotnícke zariadenie
 • prevádzky výrobných priestorov ( firmy, dielne, servis)
 • zariadenia pre deti a mládež ( predškolské zariadenia, školy, školské kluby, jedálne)