Úvodné informácie o odbornej spôsobilosti

Všetky informácie a služby súvisiace s odbornou spôsobilosťou v oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany.

Čo je to odborná spôsobilosť

Je to súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spĺňať osoba pracovne pôsobiaca v zákonom určenej oblasti verejného zdravia;  preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti.

Kto môže získať odbornú spôsobilosť

Odbornú spôsobilosť môže získať len fyzická osoba – podnikateľ, fyzická osoba (občan), vedúci zamestnanec, zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti v  oblasti verejného zdravia alebo radiačnej ochrany.

Legislatívny rámec odbornej spôsobilosti

Okrem týchto zákonov má každá odborná spôsobilosť svoj legislatívny rámec pre výkon príslušnej činnosti.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Odborná spôsobilosť sa v závislosti od konkrétnej činnosti preukazuje:

  1. Osvedčením o odbornej spôsobilosti
  2. Dokladom o absolvovaní príslušného požadovaného vzdelania
  3. Uznaným dokladom z iného členského štátu EÚ

Spôsob realizácie súvisiacich služieb

Podania žiadosti o realizáciu služby je možné realizovať dvojako:

  1. elektronicky
  2. listinne

Elektronické podanie

Na základe zvoleného typu činnosti je nutný výber príslušného typu elektronického formulára na špecializovanom portáli elektronických služieb.
Na odoslanie elektronického podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet.
Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v detailnom popise postupu činnosti, o ktorú chcete požiadať.

Listinné podanie

O  overovanie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je možné požiadať aj listinne. Formuláre v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami  zaslať na adresu príslušného úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu. Formuláre žiadostí sú k dispozícii na stiahnutie v detailnom popise postupu činnosti, o ktorú chcete požiadať.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Odôvodnenie, prečo sú pri získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti potrebné vaše osobné údaje.
V  súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie predmetu žiadosti o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa štvrtej časti „Odborná spôsobilosť“ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.).

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. je zákonnou požiadavkou, ktorej splnenie je nevyhnutné pre vybavenie žiadosti; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné žiadosti vyhovieť.
Osobné údaje budú po vydaní osvedčenia zverejnené na webovom sídle v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, predmet činnosti, číslo a dátum vydania osvedčenia.

Osobné údaje môžu byť, sprístupnené alebo poskytnuté iným oprávneným subjektom podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a v prípadoch zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.

Žiadateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov, v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania alebo výmaz osobných údajov a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo zákona č. 18/20198 Z. z. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade úspešného absolvovania skúšky a vydania osvedčenia žiadateľovi bude úrad uchovávať dokumenty s osobnými údajmi počas nasledujúcich 50 rokov, v ostatných prípadoch 10 rokov po skončení účelu spracúvania; po uplynutí uvedených lehôt budú zlikvidované v súlade so schváleným registratúrnym poriadkom a s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Za účelom plnenia úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 má ÚVZ SR menovanú zodpovednú osobu: e-mail: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk , tel.: 02/49284201.