Vydávanie rozhodnutia o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní alebo o návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní alebo o návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia a o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania. 

Služba je určená  pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia.

Predložiť žiadosť o vydanie  rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní alebo o návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky je potrebné pre všetky prevádzky okrem prevádzok, kde stačí oznámenie. Povinnosť sa vzťahuje na prvého prevádzkovateľa. Pokiaľ dôjde k zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky, pre nasledujúceho prevádzkovateľa platí oznamovacia povinnosť bez návrhu na vydanie rozhodnutia.

Príklady prevádzok, kedy je  potrebné požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní alebo o návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia a o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania:

 • Pracoviská s faktorom práce a pracovného prostredia ( hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, intenzívne pulzné svetlo, záťaž teplom, záťaž chladom, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu)
 • Iné pracoviská (okrem tých, ktoré stačí oznámiť)
 • Umelé kúpaliská
 • Prírodné kúpaliská
 • Zariadenie sociálnych služieb ( ak sa poskytuje pobytová forma)
 • Zariadenia sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
 • Zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • Pohrebiská
 • Pohrebná služba 
 • Krematórium
 • Priestory balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov
 • Všetky ostatné zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež
 • Školské stravovacie zariadenia
 • Prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa
 • Zariadenia spoločného stravovania na pracoviskách
 • Zariadenia spoločného stravovania v sociálnych službách a iných podobných uzavretých zariadeniach spoločného stravovania seniorov 
 • Zariadenia spoločného stravovania v zdravotníckych zariadeniach
 • Zariadenia spoločného stravovania v prevádzkach verejného stravovania s výrobou hotových pokrmov
 • Predajne potravín
 • Sklady potravín
 • Výrobne potravín (vrátane výživových doplnkov, prídavných látok potravín, aróm, enzýmov atď.)
 • Potravinárske objekty
 • Výrobne obalov a materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami
 • Výrobne kozmetických výrobkov
 • Zariadenia pre deti a mládež, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie 
 • Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 • Prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže
 • Iné sklady
 • Ambulancia všeobecná
 • Ambulancia špecializovaná
 • Ambulancia zubná
 • Nemocnica – lôžkové časti
 • SVALZ – spoločné vyšetrovacie a laboratórne zložky
 • Stacionáre
 • ADOS – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • Mobilný hospic
   

Rozhodnutie vydáva  príslušný úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia.

Vydanie rozhodnutia  je spojené s vykonaním ohliadky priestorov a spísaním zápisnice z ohliadky. Vykonanie ohliadky priestorov je nutné z hľadiska overenia splnenia požiadaviek na prevádzku, vyplývajúcich z  platných právnych predpisov   na úseku verejného zdravotníctva. Ohliadku priestorov zabezpečujú odborní zamestnanci príslušného úradu verejného zdravotníctva.
 

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 2. meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a  miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti, 
 3. opisom činnosti, ktorá je predmetom  posúdenia.

Súčasťou podania sú dokumenty:

1)    Prevádzkový poriadok  pre zariadenia spoločného stravovania,  zdravotnícke zariadenia a   zariadenia v kompetencii odboru hygieny životného prostredia a zdravia  vypracovať a predložiť na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Zariadenia odboru hygieny životného prostredia a zdravia :   

 • zariadenia sociálnych služieb v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby - náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení určuje vyhláška  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,
 • prírodné a umelé kúpaliská – náležitosti  prevádzkového poriadku určuje vyhláška  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku,
 • pohrebné služby, krematóriá  a priestory balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov - náležitosti  prevádzkového poriadku určuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

 

2)    Dokumentácia s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie (opis činnosti s konkretizovaním druhu a rozsahu činnosti, popis prevádzky a posudzovaného pracoviska -  dispozičné členenie, posudok o riziku, zásobovanie vodou, kanalizácia, likvidácia odpadu,   vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, projektová   dokumentácia, strojno-technologické zariadenie, svetlotechnický posudok, výsledky  (protokoly) meraní faktorov práce a pracovného prostredia a pod.)

Dokumenty je potrebné vložiť ako prílohy pri predkladaní návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky na  regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Poznámka:

Ak schválenie vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, žiadateľ predloží návrh na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (bez posudku o riziku), v rámci ktorej sa zabezpečí  objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia, posúdenie rizika a kategorizáciu práce z hľadiska zdravotných rizík.

V súlade s § 63d ods. 2. zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika (posudok o riziku) a vypracovanie kategorizácie práce z hľadiska zdravotných rizík najneskôr do 4 mesiacov od začatia svojej činnosti. Posudok o riziku je teda povinnou prílohou návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, ale môže byť predložený neskôr ako návrh.

Posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika pre  faktory práce a pracovného prostredia, ktoré sa na danom pracovisku vyskytujú (§ 30 ods. 1 písm. j) vypracovaný pracovnou zdravotnou službou :

 • hluk, 
 • vibrácie,
 • ionizujúce žiarenie,
 • elektromagnetické pole,
 • ultrafialové žiarenie,
 • infračervené žiarenie,
 • laserové žiarenie,
 • intenzívne pulzné svetlo,
 • záťaž teplom,
 • záťaž chladom,
 • chemické faktory
 • karcinogénne a mutagénne faktory,
 • biologické faktory,
 • fyzická záťaž pri práci,
 • psychická pracovná záťaž, 
 • zvýšený tlak vzduchu.
 • V prípade, chýbajúcej prílohy alebo  iných nedostatkov  v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním  „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené v určenej lehote, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.
   

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní alebo o návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky je možné podať prostredníctvom elektronických formulárov, listinne poštou,  prípadne ako listinnú žiadosť osobne doručiť do podateľne úradu.

Pred vydaním rozhodnutia sa vykonáva ohliadka priestorov objektov uvádzaných  do užívania alebo priestorov uvádzaných do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo potravinárskych objektov do užívania, ktorá  je spojená s vypracovaním zápisnice z ohliadky. Vykonanie ohliadky priestorov je nutné z hľadiska splnenia požiadaviek na prevádzku, vyplývajúcich z platných právnych predpisov  na úseku verejného zdravotníctva. Ohliadku priestorov zabezpečujú odborní zamestnanci  príslušného úradu verejného zdravotníctva.
 

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch. 

 • Listinné podanie            - 50,00 €
 • Elektronické podanie   - 25,00 €
   

a)    vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

 1. priamo v elektronickej službe,
 2. prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
 3. poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za  operáciu),
 4. zaplatením správneho poplatku do pokladne RÚVZ v SR (hotovostne alebo platobnou kartou).

b)    potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo  zisteného skutočného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie  rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo potravinárskych objektov do užívania.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo  iných nedostatkov v žiadosti bude žiadateľ o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním  „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“ , po doručení ktorej nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky v stanovenej lehote odstránené, konanie bude ukončené   vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.
 

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.  Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Rozhodnutie  bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická  osoba – podnikateľ je povinná pred začatím podnikateľskej činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva 
o vydanie príslušného rozhodnutia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností. 
V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, sú  riešené tieto prípady ako iný správny delikt,  čo je dôvod na uloženie pokuty.
 

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Postup

1

Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia

Návrh na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní, návrh na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia a o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania môže podať právnická osoba alebo  fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom elektronických formulárov, listinne poštou , prípadne listinnú žiadosť osobne doručiť do podateľne príslušného úradu verejného zdravotníctva.

2

Doloženie potrebných dokumentov

K návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky alebo potravinárskych objektov do užívania je potrebné doložiť príslušné dokumenty.

3

Úhrada správneho poplatku

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

4

Ohliadka priestorov spojená so zápisnicou

Pred vydaním rozhodnutia sa vykonáva ohliadka priestorov objektov uvádzaných  do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní alebo uvádzaných do skúšobnej prevádzky alebo potravinárskych objektov do užívania, ktorá  je spojená s vypracovaním zápisnice z ohliadky. Pri ohliadke priestorov môže vzniknúť požiadavka na doplnenie podkladov a opätovnú ohliadku.

5

Vydanie rozhodnutia

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade, neaktivovanej schránky na doručovanie, rozhodnutie bude zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

6

Kontrola priestorov uvedených do prevádzky

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.