Vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva


Ak ste právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ a bolo Vám vydané príslušným úradom verejného zdravotníctva rozhodnutie, môžete podať žiadosť o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti k doručenému rozhodnutiu prostredníctvom vydania doložky právoplatnosti.

O vydanie doložky právoplatnosti k vydanému rozhodnutiu môžete požiadať prostredníctvom el. formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

Vydanie doložky právoplatnosti k už vydanému rozhodnutiu nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Vydanie doložky právoplatnosti k už vydanému rozhodnutiu je v lehote 30 dní od doručenia žiadosti. Doložka právoplatnosti sama o sebe nemá vplyv na právoplatnosť rozhodnutia, má iba informačný charakter o stave právoplatnosti rozhodnutia (t.j. rozhodnutie môže byť právoplatné, aj keď doložka právoplatnosti vydaná nie je).

Doložka právoplatnosti bude zaslaná do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el.schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.