Získanie odbornej spôsobilosti


Ak som fyzická osoba – podnikateľ, vedúci zamestnanec (FO) alebo zamestnanec (FO), ktorý vykonáva činnosti v oblasti verejného zdravia je potrebné na výkon takejto činnosti získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.  K získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti môžete podať žiadosť prostredníctvom el. formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu. K určitým žiadostiam o vydanie osvedčenia na odbornú spôsobilosť bude nutné priloženie príloh.

 1. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,
 2. hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,
 3. odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
 4. prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.
 5. pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
 6. v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 7. pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 8. pri výrobe kozmetických výrobkov,
 9. v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.
 10. prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
 11. prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
 12. nákup, predaj a spracúvanie húb,
 13. prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá  sa z dvoch častí - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €.

Úspešné absolvovanie skúšky k vybranej odbornej spôsobilosti pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Skúška nie je nutná za osobitných podmienok pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, a pri práci s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Ak skúške nevyhoviete, je nutné opätovné preskúšanie spojené s podaním žiadosti o opravnú skúšku do 6 mesiacov na overenie odbornej spôsobilosti s opätovnou povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Príslušný orgán verejného zdravia Vám zašle pozvánku na najbližší voľný termín skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní Vám bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré Vám bude doručené do 30 dní odo dňa úspešného absolvovania skúšky vybranej odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el. schránky na doručovanie, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade zahraničného certifikátu je treba požiadať ÚVZ SR o jeho uznanie a vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti.

Vykonávať činnosti v oblasti verejného zdravia môžete len s vydaným osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Ak vykonávate činnosti v oblasti verejného zdravia bez vydaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti bude Vám udelená pokuta.