Prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania


Odborné stanovisko z prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby - pri podozrení na chorobu z povolania sa vydáva na základe žiadosti špecializovaného pracoviska klinického pracovného lekárstva alebo dermatovenerológie zaslanej na príslušný úrad verejného zdravotníctva.

O vydanie odborného stanoviska z prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby môžete požiadať prostredníctvom el. formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výsledkom prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby je vydanie odborného stanoviska, na ktoré je stanovená zákonná lehota 30 dní, najneskôr však do 90 dní.

Odborné stanovisko bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el.schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.