Stanoviská - stavba, vodné zdroje, exhumácia, choroba z povolania


Vydanie záväzného stanoviska, odborného stanoviska a odborných posudkov v oblasti verejného zdravia je spojené s procesom posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie.

  1. Vydávanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva k návrhom na určenie osobitného režimu území
  2. Vydávanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva k návrhom na kolaudáciu stavieb
  3. Vydávanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva k návrhom na územné konanie
  4. Vydávanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva k návrhom na zmenu v užívaní stavieb
  5. Vydávanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva k územným plánom
  6. Vydávanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva k návrhu na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.
  7. Vydávanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby
  8. Vydávanie odborného stanoviska z prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby

Podávanie žiadostí o vydávanie stanovísk, odborných posudkov na úseku verejného zdravotníctva

Stavba – územné plány, umiestnenie stavby, kolaudácia, zmena užívania

Pri umiestnení stavby, kolaudácii hotového stavebne ukončeného objektu alebo zmene užívania je potrebná interakcia s orgánmi verejného zdravia. Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa je potrebné vydanie záväzného stanoviska zo strany príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Vydávanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva k návrhu na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Ak som právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ a chcem využívať vlastný vodný zdroj (napr. studňa, nie verejný vodovod) pri zariadení alebo prevádzke, ktoré budú zásobované pitnou vodou z tohoto zdroja je potrebné vydanie povolenia na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

Vydávanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby

V prípade, ak v priebehu tlejúcej doby (spravidla od pohrebu do 10 rokov) chcem požiadať o vyňatie telesných ostatkov je potrebné vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby od príslušného úradu verejného zdravotníctva. O takéto vyjadrenie môže požiadať právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo fyzická osoba.

Žiadosť špecializovaného pracoviska klinického pracovného lekárstva alebo dermatovenerológie o prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania

Odborné stanovisko z prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby - pri podozrení na chorobu z povolania sa vydáva na základe žiadosti špecializovaného pracoviska klinického pracovného lekárstva alebo dermatovenerológie zaslanej na príslušný úrad verejného zdravotníctva.