Podávanie sťažnosti na správny orgán v pôsobnosti úradov verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať  sťažnosť, v ktorej sa chce  domôcť ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, prípadne poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti upravuje zákon o sťažnostiach.

Služba je určená  pre právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá podáva sťažnosť, v ktorej sa chce  domôcť ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov.

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. V prípade právnickej osoby musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. 

Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (predmet sťažnosti).

Sťažnosť môže byť podaná v elektronickej podobe (prostredníctvom elektronických formulárov), musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu; to neplatí ak bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu, ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom; jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

Ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

Pokiaľ sťažnosť neobsahuje predpísané náležitosti, správny orgán vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v podaní v určenej lehote. Súčasťou výzvy je poučenie o možnosti zastavenia  konania  v prípade ich neodstránenia.

Obsah sťažnosti:

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (predmet sťažnosti).

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
b)    poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
c)    je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, 
d)    smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu, 
e)    smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu,
f)    obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu. 

Sťažnosťou nie je ani podanie:

a)    Orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
b)    Osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

Na konanie súvisiace s telefonickými oznámeniami sa zákon o sťažnostiach nevzťahuje.

Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. 

Ak úrad, na ktorý sťažnosť bola podaná nie je príslušný na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí sťažovateľa.

V záujme zníženia administratívnej náročnosti a zvýšenia efektívnosti pri vybavovaní, odporúčame pri podaniach zohľadňovať uvedené skutočnosti.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Prešetrovanie sťažnosti je jedna z foriem kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu. Výsledkom prešetrenia sťažnosti je prerokovanie zápisnice o prešetrení sťažnosti. 

Orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží. 

Písomné oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade,  neaktivovanej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude  oznámenie  zaslané listinnou  formou prostredníctvom pošty.

V oznámení sa uvedie či je sťažnosť opodstatnená, alebo neopodstatnená.

Sťažnosť je vybavená písomným oznámením o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Lehota na vybavenie sťažností je 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota predĺžená o 30 pracovných dní.

Okolnosti, za ktorých je možnosť odloženia sťažnosti:

 • ak neobsahuje meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. V prípade právnickej osoby názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • ak zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
 • ak zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie danej osoby,
 • ak od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,
 • ak ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť, 
 • ak ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti,
 • ak mu bola zaslaná na vedomie,
 • ak sťažovateľ neposkytol spoluprácu  alebo ak spoluprácu neposkytol v určenej lehote,
 • ak sťažovateľ neudelil súhlas na odtajnenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, 
 • ak sťažnosť nie je  čitateľná a zrozumiteľná a nie je z nej  jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha
 • ak orgán verejnej správy odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne orgánu verejnej správy pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.
   

Ak si orgán verejnej správy neplní povinnosti a sťažuje vybavovanie sťažnosti, marí jej vybavovanie alebo nápravu nedostatkov, môže orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti uložiť poriadkovú pokutu.