Služby orgánu verejnej moci

Sťažnosť na správny orgán môžete podať ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba a chcete podať sťažnosť, v ktorej sa chcete domôcť ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, prípadne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Čítať viac...

Ak ste právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľa alebo fyzická osoba a potrebujete vyhotoviť úradný výpis - odpis  listinnej podoby elektronického dokumentu alebo listinného dokumentu, môžete požiadať o vydanie o vydanie úradného výpisu - duplikátu prostredníctvom el. formulárov, listinne,  prípadne osobne doručiť  na podateľňu úradu.

Čítať viac...