Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany

Služba je určená pre fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá má vzhľadom na predmet posúdenia v zmysle platných predpisov v oblasti radiačnej ochrany povinnosť o vydanie záväzného stanoviska požiadať.

O vydanie záväzného stanoviska orgánu radiačnej ochrany je možné požiadať prostredníctvom elektronických formulárov, listinnou formou, prípadne žiadosť osobne doručiť do podateľne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo príslušného orgánu radiačnej ochrany.

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

K žiadosti o posúdenie návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ochrany a vydanie záväzného stanoviska  je potrebné doložiť príslušné dokumenty. V prípade chýbajúcej dokumentácie budete vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.
 

Vydanie záväzného stanoviska je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku v rozmedzí 50,- až 1000,- eur. V prípade elektronického podania je sadzba poplatku 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 €.

Výsledkom je vydanie záväzného stanoviska príslušného orgánu radiačnej ochrany k v oblasti radiačnej ochrany, ktoré bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude záväzné stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Lehota na vydanie záväzného stanoviska je 60 dní odo dňa doručenia návrhu; v osobitne zložitých prípadoch môže príslušný orgán radiačnej ochrany túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi.

V prípade vydania nesúhlasného záväzného stanoviska nie je možné odvolanie sa proti takémuto záväznému stanovisku.