Podávanie žiadosti o vydávanie duplikátov dokumentov vydaných úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vyhotovenie duplikátu listinného dokumentu.

Služba je určená  pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá je žiadateľom o vyhotovenie duplikátu listinného dokumentu.

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku v rozmedzí 10,- až 20,- euro. V prípade elektronického podania je sadzba poplatku 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka.

Duplikát listinného dokumentu bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude duplikát listinného dokumentu zaslaný listinnou formou prostredníctvom pošty.