Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o posúdenie návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ochrany a vydanie rozhodnutia. 

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá má možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie vydáva  príslušný orgán radiačnej ochrany (úrad verejného zdravotníctva) na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia.

a) Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa vyžaduje:

 1. k návrhu na výstavbu pracoviska na ktorom sa bude vykonávať činnosť povoľovaná podľa § 28 ods. 2 písm. a) b) a h) zákona
 2. k návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracoviska,  na ktorom sa bude vykonávať činnosť povoľovaná podľa § 28 ods. 2 písm. a), b) a h) zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane, uvádzania takéhoto pracoviska do prevádzky alebo prevádzky takéhoto pracoviska.
 3. k návrhu na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu
 4. k návrhu na výrobu alebo používanie nových druhov spotrebných výrobkov s pridaným rádionuklidom alebo nových kategórií spotrebných výrobkov s pridaným rádionuklidom z hľadiska odôvodnenia ich určeného použitia podľa § 33
 5. k návrhu na nový druh činnosti alebo novú kategóriu činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 13 ods. 2 zákona alebo návrhu na prehodnotenie existujúceho druhu činnosti
 6. k návrhu na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri biomedicínskom výskume alebo vykonávanie lekárskeho ožiarenia v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami
 7. k žiadosti o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody a pramenitej vody podľa § 137 ods. 3

b) Rozhodnutie príslušného orgánu radiačnej ochrany sa v rozsahu jeho pôsobnosti vyžaduje:

 1. k návrhu na výstavbu a zriadenie pracoviska na ktorom sa bude vykonávať činnosť vedúca k ožiareniu na ktorú je potrebné povolenie podľa § 28 ods. 3 písm. a) až e) a § 28 odsek 4 písm. b), c) a d)
 2. k návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracoviska uvádzania pracoviska do prevádzky alebo počas prevádzky platí pre pracovisko, na ktorom sa bude vykonávať činnosť vedúca k ožiareniu, na ktorú je potrebné povolenie podľa § 28 ods. 3 písm. a) až e), a § 28 ods. 4 písm. b), c) a d)
 3. k návrhu na uvedenie pracoviska do dočasnej alebo do skúšobnej prevádzky,   činnosť povoľovaná podľa § 28 ods. 3 písm. a) až e) alebo § 28 ods. 4 písm. b) c) a d)
 4. k návrhu na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu 
 5. k žiadosti o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 136 ods. 2 písm. a),
 6. k žiadosti o výnimku na používanie pitnej vody, ktorá prekračuje indikačnú dávku kvality pitnej vody alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,

Súvisiace služby k podávaniu žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva:

 1. Vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu
 2. Odvolanie voči rozhodnutiu správneho orgánu

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

 • Spôsob podania oznámenia:

 • elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby - Prejsť na elektronickú službu
 • listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu

Prílohy

K žiadosti o posúdenie návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ochrany a vydanie rozhodnutia je potrebné doložiť príslušné dokumenty.

V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €.

Výsledkom konania je vydanie  rozhodnutia, ktoré Vám bude doručené do 30 dní najneskôr však do 60 dní.

Vydané rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude rozhodnutie v posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.  Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Vykonávať uvedené činnosti spojené s vydaním rozhodnutia alebo oprávnenia je možné až po kladnom posúdení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo príslušného orgánu radiačnej ochrany. 

Ak začnete vykonávať činnosti spojené s vydaním rozhodnutia bez právoplatne vydaného súhlasného rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo príslušného orgánu radiačnej ochrany Vám bude udelená pokuta.