Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, žiadosti o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať príslušný orgán radiačnej ochrany o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany.

Služba je určená pre právnickú osobu, alebo fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany. 

Rozhodnutie o registrácii alebo povolenie, rozhodnutie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany vydáva  príslušný orgán radiačnej ochrany na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, žiadosti o vydanie rozhodnutia o zmene alebo zrušení rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany:

  • Žiadosť o vydanie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu    
  • Žiadosť  o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu
  • Žiadosť  o vydanie registrácie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
  • Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
  • Žiadosť o zmenu alebo zrušenie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu
  • Žiadosť o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu
  • Žiadosť o zmenu alebo zrušenie registrácie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
  • Žiadosť o zmenu alebo zrušenie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
     

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Prílohy

K žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, žiadosti o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany je potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku, pre listinné podanie rozhodnutia o registrácii a zmenu registrácie - 30,00 €, v prípade elektronické podania  - 15,00 €. Zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia  v oblasti radiačnej ochrany nie je služba spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

V prípade žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu závisí výška správneho poplatku od typu povolenia – v hodnote 50,- € alebo 1 000,-€ pre listinné podanie.

V prípade elektronického podania je sadzba poplatku  50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70,- €.
 

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Lehota na vydanie povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu súvisiacich s prevádzkou jadrového zariadenia je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; v osobitne zložitých prípadoch môže Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Rozhodnutie o registrácii alebo povolenie, rozhodnutie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude rozhodnutie o registrácii alebo povolenie, rozhodnutie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Správneho deliktu na úseku radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba ak vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany bez platného rozhodnutia o registrácii alebo povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu alebo poskytovanie služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany. Príslušný orgán radiačnej ochrany uloží v takom prípade pokutu od 500 do 30 000 eur.