Plnenie oznamovacích povinností voči orgánom radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má predkladateľ povinnosť podať oznámenie podľa zákona o radiačnej ochrane a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou radiačnej ochrany, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia.

Povinnosť podať oznámenie  vyplývajúce z dodržiavania ustanovení zákona o radiačnej ochrane je v prípade,  ak vykonávate uvedené činnosti v oblasti radiačnej ochrany:
a) Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu, vydanie potvrdenia o zaevidovaní oznámenej činnosti  orgánom radiačnej ochrany
b)  Oznamovanie plánovaného vykonávania pracovnej činnosti zamestnávateľom externých pracovníkov
c)  Oznamovanie údajov a ďalších skutočností o pracovisku s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením
d) Oznamovanie údajov a ďalších skutočností o pracovisku s ožiarením  radónom
e) Oznamovanie zmeny podmienok a skutočností, na základe ktorých bola činnosť vedúca k ožiareniu registrovaná
f) Oznamovanie zmeny podmienok a skutočností, na základe ktorých bola služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany registrovaná
g) Oznamovanie zmeny podmienok a skutočností, na základe ktorých bolo vydané povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu 
h) Oznamovanie zmeny podmienok a skutočností, na základe ktorých bolo vydané povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
i) Oznamovanie evidovaných údajov do centrálnych registrov
j) Oznámenie zmeny podmienok a skutočností, na základe ktorých bolo povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany vydané
k) Oznamovanie o nadobudnutí zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho odovzdaní inej osobe (oznamuje fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe oznámenia)
l) Oznámenie o zmene údajov uvedených v oznámení ( oznamuje fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe oznámenia)
m) Oznámenie o skončení (oznámenej) činnosti - oznamuje fyzická osoba  ( podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe oznámenia)
n) Oznámenie o nadobudnutí zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho odovzdaní inej osobe  (oznamuje držiteľ registrácie alebo držiteľ povolenia)
o)  Oznámenie držiteľa povolenia alebo držiteľa registrácie o vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu na dočasnom pracovisku (oznamuje údaje podľa § 63 ods. 6)
p) Oznámenie držiteľa povolenia alebo držiteľa registrácie o zrušení pracoviska
r) Oznámenie držiteľa povolenia o ukončení vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu  s vysokoaktívnym žiaričom
s) Oznamovanie osobných údajov pracovníkov a výsledkov meraní osobných dávok pracovníkov do centrálneho registra dávok (oznamuje zamestnávateľ a zamestnávateľ externých pracovníkov)
t) Oznamovanie údajov o pracovisku  s ožiarením radónom  (zmeny údajov o pracovisku a údaje o výsledkoch merania a výpočtov efektívnych dávok pracovníkov za kalendárny rok)
u) Oznamovanie údajov o pracovisku s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením (zmeny údajov o pracovisku a údaje o výsledkoch merania a výpočtov efektívnych dávok pracovníkov za kalendárny rok)
v) Oznámenie o zmene odborného zástupcu alebo poverenej osoby ( oznamuje zamestnávateľ externých pracovníkov)
z) Oznámenie o strate, krádeži, poškodení, zničení alebo neoprávnenom použití uzavretého žiariča alebo vysokoaktívneho žiariča alebo otvoreného žiariča
x) Oznámenie prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom o zmene vysokoaktívneho žiariča na nepoužívaný žiarič
y) Oznámenie prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom - oznamuje raz ročne alebo na požiadanie príslušného orgánu radiačnej ochrany prehľad vysokoaktívnych žiaričov
aa) Oznamovanie prekročenia niektorého z limitov ožiarenia ( oznamuje držiteľ povolenia alebo držiteľ registrácie §36 alebo zamestnávateľ §64 ods. 15) externých pracovníkov
ab) Oznámenie výsledkov osobného monitorovania a veľkosti osobných dávok, ktoré pracovník prijal počas radiačnej nehody alebo radiačnej havárie - oznamuje prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, alebo zamestnávateľ externých pracovníkov
ac) Oznamovanie významnej udalosti v oblasti radiačnej ochrany
ad) Oznamovanie radiačnej udalosti podľa § 102 ods. 3 písm. a)
ae) Oznámenie významných udalosti, pri ktorých boli porušené pravidlá radiačnej ochrany alebo podmienky prevádzky určené v povolení, ale pri ktorých nedošlo k ožiareniu vyššiemu, ako sú limity ožiarenia a v oznámení musí uviesť aj výsledky vyšetrovania príčin a nápravné opatrenia na predchádzanie takým udalostiam; uvedené sa nevzťahuje na neplánované lekárske ožiarenie. Oznamuje sa v intervaloch určených v registrácii alebo v povolení
af) Oznámenie radiačnej nehody alebo radiačnej havárie, pri ktorej došlo k neplánovanému ožiareniu pracovníkov alebo jednotlivcov z obyvateľstva  (oznamuje prevádzkovateľ uzavretého žiariča alebo prevádzkovateľ otvoreného žiariča)
ag) Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov ktoré podáva držiteľ povolenia na distribúciu, predaj, prenájom alebo dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia
ah) Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov ktoré podáva držiteľ povolenia alebo držiteľ registrácie
ai) Oznámenie osoby (oznamuje fyzická osoba-  podnikateľ alebo právnická osoba), ktorá uvoľňuje rádioaktívnu látku z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením - oznamuje výsledky merania a hodnotenia obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke, ktorá sa uvoľňuje z pracoviska vrátane opakovaného použitia alebo recyklácie uvoľňovanej rádioaktívnej látky
aj) Oznámenie osoby (oznamuje fyzická osoba-  podnikateľ alebo právnická osoba), ktorá uvoľňuje rádioaktívnu látku z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením bez povolenia - oznamuje údaje podľa § 93 ods. 3 písm. a) až d)
ak) Oznámenie osoby (oznamuje fyzická osoba-  podnikateľ alebo právnická osoba), ktorá uvoľňuje rádioaktívnu látku z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením bez povolenia na výrobu stavebného materiálu  - oznamuje  údaje podľa  § 93 ods. 3 písm. a) a b) a podľa § 94 ods. 4 písm. a) a b)
al) Oznámenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o závažnej nadexpozícii pacienta pri neplánovanom lekárskom ožiarení
am) Oznámenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o klinicky závažnom havarijnom lekárskom ožiarení alebo neplánovanom lekárskom ožiarení a výsledkoch prešetrenia udalosti, pri ktorej k nemu došlo a návrhoch nápravných opatrení
an) Oznámenie  o úmysle vykonávať nelekárske ožiarenie mimo zdravotníckeho zariadenia §28 ods 2 písm. i)
ao) Oznámenie prevádzky pracoviska s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením, ak môže viesť k výskytu prírodných rádionuklidov vo vode a ovplyvniť kvalitu dodávok pitnej vody alebo ak môže ovplyvniť akékoľvek iné cesty ožiarenia.
ap) Oznámenie o prekročení indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody alebo medznej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody
ar) Oznámenie o prekročení indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody alebo medznej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody
as) Oznámenie výrobcu stavebného materiálu alebo dovozcu stavebného materiálu z tretích krajín pred ich prvým uvedením na trh a pri každej zmene stavebného materiálu, ktorá by mohla ovplyvniť obsah prírodných rádionuklidov o výsledkoch stanovení rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli
at) Oznámenie o vzniku núdzovej situácie

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Súčasťou oznámenia sú povinné prílohy.
 

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Ak nie je zaslané oznámenie pre vymenované činnosti pred začatím podnikateľskej činnosti v oblasti radiačnej ochrany bude Vám udelená pokuta.