Plnenie oznamovacej povinnosti voči orgánom radiačnej ochrany


Ak ste právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo fyzická osoba, vykonávajúca činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia týkajúce sa radiačnej ochrany, ste v určených prípadoch povinný predkladať oznámenia.

Oznámenie týkajúce sa radiačnej ochrany je povinné pre :

 1. zámer vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá nie je explicitne uvedená v zákone, za účelom jej posúdenia
 2. držiteľa registrácie alebo držiteľa povolenia v prípade zmeny v súvislosti s vykonávaním registrovanej alebo povoľovanej činnosti
 3. držiteľa potvrdenia a zaevidovaní oznamovanej činnosti v prípade zmeny pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu
 4. zamestnávateľa externých pracovníkov v prípade zmeny odborného zástupcu alebo pracovníka povereného plnením úloh súvisiacich s radiačnou ochranou
 5. držiteľa registrácie alebo držiteľa povolenia pri zámere vykonávať činnosť so zdrojom ionizujúceho žiarenia na dočasnom pracovisku
 6. zamestnávateľa pri zistení prekročenia niektorého z limitov ožiarenia pracovníka
 7. radiačnú nehodu alebo radiačnú haváriu pre prevádzkovateľa, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, alebo zamestnávateľa externých pracovníkov na oznámenie výsledkov osobného monitorovania a veľkosť osobných dávok, ktoré pracovník prijal počas radiačnej nehody alebo radiačnej havárie
 8. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s uzavretým žiaričom, na ktorého používanie je potrebné povolenie alebo registrácia, na oznámenie nadobudnutia, straty, krádeže alebo neoprávneného použitia uzavretého žiariča
 9. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s uzavretým žiaričom, na ktorého používanie je potrebné povolenie alebo registrácia, na oznámenie odovzdania uzavretého žiariča
 10. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s uzavretým žiaričom, na ktorého používanie je potrebné povolenie alebo registrácia, na oznámenie radiačnej nehody alebo radiačnej havárie, pri ktorej došlo k neplánovanému ožiareniu pracovníkov alebo jednotlivcov z obyvateľstva
 11. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s uzavretým žiaričom, na ktorého používanie je potrebné povolenie alebo registrácia, na oznámenie mimoriadnej udalosti, pri ktorej mohlo dôjsť k poškodeniu uzavretého žiariča a prijatých opatreniach
 12. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, na oznámenie nadobudnutia, straty, krádeže, poškodenia, zničenia alebo neoprávneného použitia vysokoaktívneho žiariča
 13. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, na oznámenie odovzdania vysokoaktívneho žiariča
 14. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, na oznámenie ukončenia používania vysokoaktívneho žiariča
 15. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, na oznámenie skutočností, že sa vysokoaktívny žiarič stal nepoužívaným žiaričom
 16. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom na oznámenie prehľadu vysokoaktívnych žiaričov, ktoré má vo svojom vlastníctve
 17. prevzatia vysokoaktívneho žiariča na oznámenie jeho nadobudnutia
 18. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s otvoreným žiaričom, na ktorého používanie je potrebné povolenie alebo registrácia, na oznámenie nadobudnutia alebo odovzdania otvoreného žiariča alebo rádioaktívneho odpadu vzniknutého pri používaní otvoreného žiariča
 19. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s otvoreným žiaričom, na ktorého používanie je potrebné povolenie alebo registrácia, na oznámenie straty, krádeže alebo neoprávneného použitia otvoreného žiariča
 20. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s otvoreným žiaričom, na ktorého používanie je potrebné povolenie alebo registrácia, na oznámenie radiačnej nehody alebo radiačnej havárie, pri ktorej došlo k neplánovanému ožiareniu pracovníkov alebo jednotlivcov z obyvateľstva alebo k úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia
 21. prevádzkovateľ pracoviska, ktorý vypúšťa rádioaktívne látky do životného prostredia, na oznámenie ročnej bilancie rádioaktívnych látok vypustených do životného prostredia z pracoviska za predchádzajúci kalendárny rok
 22. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva uvoľňovanie rádioaktívnej látky z pracoviska s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením na oznámenie ročného prehľadu meraní a hodnotení obsahu rádionuklidov v uvoľňovanej rádioaktívnej látke
 23. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva uvoľňovanie rádioaktívnej látky z pracoviska s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením na oznámenie požadovaných údajov
 24. prevádzkovateľa, ktorý vykonáva uvoľňovanie rádioaktívnej látky z pracoviska s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením, pričom ide o pracovisko na výrobu stavebného materiálu, na oznámenie požadovaných údajov
 25. prevádzkovateľa zariadenia, ktorý ako vstupnú surovinu do výroby používa kovové polotovary alebo podobné výrobky dovezené z tretích krajín, na oznámenie podozrenia na nález rádioaktívne kontaminovaného kovu
 26. držiteľa povolenia na prepravu rádioaktívneho materiálu na oznámenie havárie dopravného prostriedku
 27. držiteľ povolenia na prepravu na oznámenie požadovaných údajov podľa pri preprave zásielok s celkovou aktivitou presahujúcou aktivitu vyhradených zásielok
 28. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zistení neplánovaného lekárskeho ožiarenia, pri ktorom bol pacient vystavený ionizujúcemu žiareniu v oveľa väčšej miere, ako bolo pri jeho indikácii plánované
 29. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zistení klinicky závažného havarijného lekárskeho ožiarenia alebo neplánovaného lekárskeho ožiarenia
 30. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na oznámenie výsledkov prešetrenia udalosti, pri ktorej došlo ku klinicky závažnému havarijnému lekárskemu ožiareniu alebo neplánovanému lekárskemu ožiareniu a návrh nápravných opatrení, ako zabrániť vzniku takých udalostí
 31. prevádzkovateľa pracoviska s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením na každoročné oznámenie požadovaných údajov
 32. prevádzkovateľa pracoviska s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením na oznámenie ak prevádzka pracoviska môže viesť k výskytu prírodných rádionuklidov vo vode a ovplyvniť kvalitu dodávok pitnej vody alebo ak môže ovplyvniť akékoľvek iné cesty ožiarenia, musí sa oznámiť príslušnému regionálnemu úradu
 33. prevádzkovateľa pracoviska so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením na oznamovanie údajov o pracovisku za kalendárny rok
 34. prevádzkovateľa pracoviska v podzemí, pracoviska, na ktorom sa čerpaním, zhromažďovaním alebo iným spôsobom nakladá s vodou z podzemných zdrojov alebo pracovisko na území so zvýšeným výskytom radónu na oznamovanie údajov o pracovisku za kalendárny rok
 35. dodávateľa pitnej vody na oznámenie prekročenia indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody alebo medznej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody
 36. dodávateľa pitnej vody na informovanie o riziku, ktoré vyplýva z prekročenia rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody a o výsledkoch nápravných opatrení
 37. dodávateľa pitnej vody na oznámenie výsledkov monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody za kalendárny rok
 38. výrobcu alebo dodávateľa prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody alebo dovozcu prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody z tretích krajín na oznámenie prekročenia indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody alebo medznej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody
 39. výrobcu alebo dodávateľa prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody alebo dovozcu prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody z tretích krajín na oznámenie výsledkov monitorovania rádiologických ukazovateľov za kalendárny rok
 40. prevádzkovateľa, u ktorého došlo k vzniku núdzovej situácie ožiarenia, na oznámenie vzniku núdzovej situácie ožiarenia

Povinnosť oznámenia v prípade, ak ide o:

 1. držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti na oznámenie absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy z radiačnej ochrany
 2. osoby s priamou zodpovednosťou na oznámenie absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy z radiačnej ochrany
 3. nález alebo podozrenie na nález opusteného žiariča alebo rádioaktívneho materiálu

Podať oznámenie je možné prostredníctvom elektronických formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu. Oznámenie má obsahovať údaje a informácie odôvodňujúce zaslanie požadovaného oznámenia. V prípade chýbajúcich údajov alebo dokumentácie budete vyzvaný na ich doplnenie.

Plnenie oznamovacej povinnosti je bez správneho poplatku.

Potvrdenie o zaevidovaní oznámenia sa v uvedených prípadoch nevydáva. V prípade  porušenia oznamovacích povinností Vám bude uložená príslušným orgánom radiačnej ochrany pokuta.