Oznamovanie činnosti vedúcej k ožiareniu


Ak ste fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba a máte v úmysle používať taký zdroj ionizujúceho žiarenia, ktorý patrí do skupiny iba s oznamovacou povinnosťou k činnosti vedúcej k ožiareniu, je potrebné príslušnému RÚVZ v oblasti radiačnej ochrany oznámiť plánovanie Vašej činnosti s takýmto zdrojom.

 1. na používanie:
  1. prenosného prístroja alebo laboratórneho prístroja na röntgenfluorescenčnú analýzu
  2. generátora žiarenia na používanie ktorého sa vzťahuje oznamovacia povinnosť (skonštruovaného tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je menší ako 0,010 mSv.h-1, ak jeho používanie nepodlieha povoľovaniu alebo registrácii, ak v § 24 zákona nie je ustanovené inak),
  3. uzavretého žiariča na používanie ktorého sa vzťahuje oznamovacia povinnosť (ktorého aktivita neprekračuje desaťnásobok aktivity umožňujúcej vyňatie spod administratívnej kontroly podľa prílohy č. 5 tabuľky č.1 stĺpca č. 2 zákona, ak v § 24 zákona nie je ustanovené inak),
  4. otvoreného žiariča na používanie ktorého sa vzťahuje oznamovacia povinnosť (pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných hodnôt aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umožňujú vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 1 stĺpca č. 2, neprekračuje 10, ak v § 24 nie je ustanovené inak),
  5. periférneho kostného denzitometra.
 2. na vykonávanie pracovnej činnosti externých pracovníkov (ak ide o jadrové zariadenie, plánované vykonávanie činnosti je povinný oznámiť úradu)

Podať oznámenie o začatí činnosti vedúcej k ožiareniu je možné prostredníctvom elektronických formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu. Súčasťou podania sú prílohy, ktorých súčasťou je prevádzkový poriadok.

Oznámenie činnosti vedúcej k ožiareniu nie je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výsledkom konania je potvrdenie o zaevidovaní činnosti. Ak oznámenie spĺňa všetky potrebné požiadavky, príslušný orgán radiačnej ochrany vydá oznamovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia potvrdenie o zaevidovaní oznámenej činnosti.

Potvrdenie o zaevidovaní činnosti Vám bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude potvrdenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Oznámenie vykonávania pracovnej činnosti externých pracovníkov je potrebné na príslušný orgán radiačnej ochrany zaslať minimálne 5 pracovných dní pred začatím činnosti, ostatné oznámenia činnosti vedúcej k ožiareniu minimálne 10 pracovných dní pred začatím činnosti.

Ak orgánu radiačnej ochrany na príslušnom úrade verejného zdravotníctva neoznámite vykonávanie pracovnej činnosti externých pracovníkov alebo neoznámite ostatné činnosti vedúce k ožiareniu minimálne bude Vám udelená pokuta.