Stavba – územné plány, umiestnenie stavby, kolaudácia, zmena užívania


Pri umiestnení stavby, kolaudácii hotového stavebne ukončeného objektu alebo zmene užívania je potrebná interakcia s orgánmi verejného zdravia. Pre právnickú osobu alebo  fyzickú osobu-podnikateľa je potrebné vydanie záväzného stanoviska zo strany príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Riešenie územného plánu je náplňou obcí, miest resp. určeného územia, pre ktoré je taktiež  potrebné vydanie záväzného stanoviska zo strany príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Ochranné pásma sú súčasťou vydávania záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva k návrhu na určenie osobitného režimu území.

O vydanie záväzného stanoviska  môžete požiadať prostredníctvom el. formulárov, listinne,  prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

V prípade, chýbajúcej prílohy alebo  iných nedostatkov  v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním  „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, resp. vrátenie na doplnenie s priložením dokladov v určenom termíne.
Ak doklady nebudú v termíne doložené, záväzné stanovisko nebude vydané.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €. Pričom štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú oslobodené od správneho poplatku.

Výsledkom konania je vydanie  súhlasného  záväzného stanoviska, na  ktoré nie je stanovená zákonná lehota, ale úrady spravidla vydajú záväzné stanovisko do 30 dní.

Záväzné stanovisko bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el.schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.