Podávanie žiadosti na posudkovú činnosť v oblasti radiačnej ochrany

Ak ste fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, máte možnosť požiadať o vydanie posudku v oblasti radiačnej ochrany ak:

 1. máte v úmysle výstavbu a zriadenie pracoviska, na ktorom bude prevádzkovaný zdroj ionizujúceho žiarenia, na používanie ktorého je potrebné povolenie
 2. máte v úmysle výstavbu a zriadenie pracoviska, na ktorom bude prevádzkovaný zdroj ionizujúceho žiarenia, na používanie ktorého je potrebné povolenie – lekárske ožiarenie
 3. máte v úmysle vykonať stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby, uvádzania do prevádzky alebo prevádzky takéhoto pracoviska,
 4. máte v úmysle uviesť takéto pracovisko do dočasnej alebo skúšobnej prevádzky,
 5. plánujete výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu,
 6. máte záujem požiadať o výnimku (zvýšenie alebo zníženie rozsahu alebo početnosti kontroly) ohľadom monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody.

 1. prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel,
 2. prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia, skonštruovaného tak, že najmenej na jednom prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od jeho povrchu je príkon dávkového ekvivalentu väčší ako 0,01 mSv.h-1,
 3. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní týchto rádionuklidov podľa prílohy č. 5 zákona je väčší ako 100, pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 4. odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča, zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič, alebo odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča na nedeštruktívne testovanie materiálu,
 5. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča, u ktorého súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní týchto rádionuklidov podľa prílohy č. 5 zákona je väčší ako 100

 1. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia určeného na rádioterapiu fotónmi, elektrónmi, protónmi, neutrónmi alebo inými časticami,
 2. používanie otvoreného žiariča v nukleárnej medicíne,
 3. používanie uzavretého žiariča a zariadenia obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na rádioterapiu vrátane brachyterapie.

Podať žiadosť o posudok v oblasti radiačnej ochrany je možné prostredníctvom elektronických formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu príslušného úradu. Súčasťou podania sú prílohy. V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti budete o tejto skutočnosti upovedomený zaslaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“ , kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky podania odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade úplného elektronického podania 25,00 €. Výsledkom konania je vydanie súhlasného rozhodnutia, ktoré Vám bude doručené do 30 dní od doručenia žiadosti, najneskôr však do 60 dní.

Rozhodnutie v posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade vydania nesúhlasného rozhodnutia je možné odvolanie sa proti takémuto rozhodnutiu.

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá predkladá na posúdenie predmetné návrhy, projekty a dokumenty, je povinná sa zdržať vykonávania posudzovanej činnosti do dňa jej kladného posúdenia – vydania súhlasného rozhodnutia.

Ak začnete vykonávať činnosti spojené s vydaním v posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany bez súhlasného rozhodnutia príslušného úradu verejného zdravotníctva bude Vám udelená pokuta.