Podávanie žiadosti o vydávanie stanovísk odborných posudkov v oblasti radiačnej ochrane


Posudková činnosť je proces posudzovania a vyhodnotenia návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ochrany, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.

Podať žiadosť o záväzné stanovisko v oblasti radiačnej ochrany je možné prostredníctvom elektronických formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu príslušného úradu. V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, resp. vrátenie na doplnenie s priložením dokladov v určenom termíne Ak doklady nebudú v termíne doložené, záväzné stanovisko nebude vydané.

Ak ste fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, máte možnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska, ak:

  1. máte záujem o uvoľnenie rádioaktívnych materiálov z pracoviska spod administratívnej kontroly (na danom pracovisku musí byť predtým povolená alebo registrovaná činnosť vedúca k ožiareniu ) – potrebuje záväzné stanovisko k optimalizačnej štúdii,
  2. máte v úmysle vykonať skúšku technologického zariadenia s použitím rádioaktívnej látky -potrebuje záväzné stanovisko k projektu tejto skúšky.

Vydanie záväzného stanoviska je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade úplného elektronického podania 25,00 €. Výsledkom služby je vydanie záväzného stanoviska alebo odborného posudku v oblasti radiačnej ochrany, na ktoré nie je stanovená zákonná lehota , Vám bude doručené spravidla do 30 dní od doručenia žiadosti.

Záväzné stanovisko v oblasti radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty. V prípade záväzných stanovísk fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá predkladá na posúdenie predmetné návrhy, projekty a dokumenty, je povinná sa zdržať vykonávania posudzovanej činnosti do dňa jej kladného posúdenia – vydania súhlasného záväzného stanoviska.

Ak začnete vykonávať činnosti v oblasti radiačnej ochrany bez súhlasného záväzného stanoviska orgánu radiačnej ochrany príslušných úradov verejného zdravotníctva bude Vám udelená pokuta.