Podávanie žiadosti o vydanie dokladov o osobných dávkach pracovníkov centrálnym registrom dávok


Doklad o osobných dávkach pracovníka sa vydáva na žiadosť pracovníka (fyzickej osoby) pracujúceho so zdrojmi žiarenia. Doklad je potrebný na pracovisku so zdrojmi žiarenia pri výkone práce v zahraničí.

K vydaniu Dokladu o osobných dávkach pracovníka môžete podať žiadosť prostredníctvom el. formulárov, poštou listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

Vydanie Dokladu o osobných dávkach pracovníka je spojený s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Správny poplatok za vydanie Dokladu o osobných dávkach pracovníka je 10 Eur, v prípade elektronického podania žiadosti 5 Eur.

Je podanie žiadosti o vydanie dokladu o osobných dávkach pracovníka, v ktorej budú uvedené osobné údaje pracovníka v rozsahu:

 1. meno a priezvisko pracovníka,
 2. akademický titul,
 3. dátum a miesto narodenia,
 4. rodné číslo,
 5. miesto trvalého pobytu,
 6. pohlavie,
 7. číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
 8. názov zamestnávateľa pracovníka,
 9. sídlo zamestnávateľa pracovníka,
 10. identifikačné číslo zamestnávateľa pracovníka,

 1. číslo výpisu,
 2. názov a adresu organizácie, ktorá výpis vydala,
 3. dátum vydania výpisu,
 4. meno a priezvisko pracovníka, akademický titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, pohlavie, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
 5. názov, sídlo a identifikačné číslo zamestnávateľa pracovníka,
 6. výsledky ročných hodnôt monitorovania osobných dávok pracovníka, a to:
  1. hodnotu efektívnej dávky z vonkajšieho ožiarenia,
  2. hodnotu úväzku efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia,
  3. hodnotu ekvivalentnej dávky v očnej šošovke,
  4. hodnotu ekvivalentnej dávky v koži,
  5. hodnotu ekvivalentnej dávky na končatiny za posledných päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov,
 7. meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý výpis vystavil,
 8. pečiatku organizácie, ktorá výpis vystavila.

Spravidla trvá vybavenie žiadosti niekoľko pracovných dní, najneskôr však 30 dní od doručenia žiadosti.

Doklad o osobných dávkach pracovníka Vám bude zaslaný listinnou formou prostredníctvom pošty.