Vydávanie záväzného stanoviska


Ak som právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ a chcem využívať vlastný vodný zdroj (napr. studňa, nie verejný vodovod) pri zariadení alebo prevádzke, ktoré budú zásobované  pitnou vodou z tohoto zdroja je potrebné vydanie povolenia na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

O vydanie povolenia na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou môžete požiadať prostredníctvom el. formulárov, listinne,  prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, resp. vrátenie na doplnenie s priložením dokladov v určenom termíne.
Ak doklady nebudú v termíne doložené, záväzné stanovisko nebude vydané.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €.

Výsledkom konania je vydanie súhlasného povolenia na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou, na ktoré nie je stanovená zákonná lehota, ale úrady spravidla vydajú záväzné stanovisko do 30 dní.

Povolenie na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el.schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade vydania nesúhlasného povolenia na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou je možné odvolanie sa proti takémuto povoleniu.