Podávanie žiadosti o registráciu, povoľovanie, zmenu a zrušenie registrácie, povolenia v oblasti radiačnej ochrany


Ak ste fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba a chcete začať vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá musí byť registrovaná (napr. používať zubný rtg prístroj, veterinárny rtg prístroj, celotelový kostný denzitometer,...) ste povinný podať žiadosť k vykonávaniu takejto činnosti na príslušný úrad verejného zdravotníctva.

Ak ste fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba a chcete poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorá musí byť registrovaná (napr. vykonávať rádiologický rozbor vôd, stavebných materiálov, zložiek životného prostredia,...) ste povinný podať žiadosť o registráciu služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podať na príslušný úrad verejného zdravotníctva.

Typy žiadostí:

Žiadosť o povolenie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia je potrebné podať na príslušný úrad verejného zdravotníctva v prípade že chcete používať napr. otvorené alebo uzavreté žiariče s vyššími aktivitami, zdravotnícke rtg prístroje (okrem zubných rtg prístrojov a osteodenzitometrov), urýchľovače častíc a pod.

Žiadosť o zmenu registrácie činnosti vedúcej k ožiareniu, zmenu registrácie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany alebo zmenu povolenia činnosti vedúcej k ožiareniu je potrebné podať na príslušný úrad verejného zdravotníctva v prípade zmeny podmienok a skutočností, na základe ktorých bola činnosť registrovaná / povoľovaná. Ide napríklad o zmenu odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, zmenu obchodného mena alebo sídla spoločnosti, zmenu miesta prevádzky, zmenu typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, zmenu podmienok používania zdroja ionizujúceho žiarenia alebo zmenu metodík postupov.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva registráciu alebo povolenie zruší, ak držiteľ takéhoto rozhodnutia o to sám požiada, alebo danú činnosť prestane vykonávať, alebo prestane spĺňať podmienky, na základe ktorých mu bolo kladné rozhodnutie vydané, alebo závažným spôsobom opakovane porušuje všeobecne záväzné predpisy v oblasti radiačnej ochrany.

O vydanie rozhodnutia o registrácii / o povolení, prípadne zmeny alebo zrušenia takéhoto rozhodnutia môžete požiadať prostredníctvom elektronických formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu. Súčasťou podania je dokumentácia – príslušné prílohy.

V prípade chýbajúcej dokumentácie alebo iných nedostatkov v žiadosti budete o tejto skutočnosti upovedomený zaslaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“, kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € (povolenie) alebo 30,00 € (registrácia) a v prípade úplného elektronického podania 25,00 € (povolenie) alebo 15 € (registrácia). Rovnaké správne poplatky sa uhrádzajú aj v prípade žiadosti o zmenu registrácie / povolenia.

Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o registrácii činnosti vedúcej k ožiareniu alebo registrácii služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, prípadne rozhodnutia o povolení na činnosti vedúcej k ožiareniu. Rozhodnutie Vám bude doručené do 30 dní, najneskôr však do 60 dní. Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk.
V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade vydania nesúhlasného rozhodnutia je možné odvolanie sa proti takémuto rozhodnutiu.

V prípade žiadosti o registráciu činnosti alebo služby je potrebné požiadať minimálne 15 dní pred začiatkom samotnej činnosti alebo služby.
V prípade žiadosti o povolenie je možné začať s vykonávaním činnosti vedúcej k ožiareniu až po vydaní súhlasného rozhodnutia.

V prípade zmeny skutočnosti, na základe ktorých bola registrácia alebo povolenie vydané, je držiteľ takéhoto rozhodnutia povinný oznámiť túto skutočnosť a požiadať o zmenu rozhodnutia 30 dní (pre registrované činnosti a služby) alebo 15 dní (pre povoľované činnosti) odo dňa, kedy takáto zmena nastala.

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, alebo poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany bez registrácie alebo povolenia, alebo neoznámi a nepožiada príslušný úrad verejného zdravotníctva o zmenu rozhodnutia v prípade zmeny podmienok vydania rozhodnutia, príslušný úrad verejného zdravotníctva jej udelí pokutu.