Sťažnosti na správny orgán


Sťažnosť na správny orgán môžťe podať ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba a chcete podať sťažnosť, v ktorej sa chcete domôcť ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, prípadne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

 1. ak má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 2. ak poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
 3. ak je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 4. ak smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
 5. ak smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
 6. ak obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

 1. ak neobsahuje meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. V prípade právnickej osoby názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať b) ak zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
 2. ak zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie danej osoby
 3. aj od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,
 4. ak ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť,
 5. ak ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
 6. ak mu bola zaslaná na vedomie,
 7. ak sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa alebo ak spoluprácu neposkytol v určenej lehote
 8. ak sťažovateľ neudelil súhlas na odtajnenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe
 9. ak sťažnosť nie je čitateľná a zrozumiteľná a nie je z nej jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha
 10. ak orgán verejnej správy odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne orgánu verejnej správy pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.

Sťažnosť musí byť podaná prostredníctvom el. formulárov, listinne, prípadne osobne doručená na podateľňu úradu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. V prípade právnickej osoby názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť je vybavená písomným oznámením o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Lehota na vybavenie sťažností je 60 pracovných dní.

Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota predĺžená o 30 pracovných dní.

Orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží.

Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Po prešetrovaní sťažnosti bude oznámenie o výsledku preverenia podnetu zaslané do el. schránky slovensko.sk alebo listinnou formou prostredníctvom pošty. V prípade telefonického a mailového podania bude oznámenie zaslané spôsobom, aký bude osobe podávajúcej podnet vyhovovať, a teda písomne, do el. schránky alebo prostredníctvom mailu.

Ak si orgán verejnej správy neplní povinnosti a sťažuje vybavovanie sťažnosti, marí jej vybavovanie alebo nápravu nedostatkov, môže orgán verejnej správy príslušný na vybavenie Vašej sťažnosti uložiť poriadkovú pokutu.