Vydávanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby


V prípade, ak v priebehu tlejúcej doby (spravidla od pohrebu do 10 rokov) chcem požiadať o vyňatie telesných ostatkov je potrebné vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby od príslušného úradu verejného zdravotníctva. O takéto vyjadrenie môže požiadať právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo fyzická osoba.

O vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby môžete požiadať prostredníctvom el. formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výsledkom je vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby nie je stanovená zákonná lehota, ale úrady spravidla vydajú vyjadrenie v najkratšej možnej dobe.

Vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el.schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.