Získanie odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany


Ak som fyzická osoba – podnikateľ, alebo zamestnanec (fyzická osoba), ktorý je poverený vykonávaním činností v oblasti radiačnej ochrany ako odborný zástupca pre radiačnú ochranu – je potrebné na výkon takejto činnosti získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

K získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti môžete podať žiadosť prostredníctvom el. formulárov, poštou listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu. K určitým žiadostiam o vydanie osvedčenia na odbornú spôsobilosť bude nutné priloženie príloh.

  1. Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu
  2. Podávanie žiadosti o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  3. Uznávanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu

  1. Uznanie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie registrovaných činností vedúcich k ožiareniu.
  2. Uznávanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu získanej v cudzine

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladása z dvoch častí - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €. Úspešné absolvovanie skúšky k vybranej odbornej spôsobilosti pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Pri určitých činnostiach skúška nie je nutná pri činnostiach (rozdelenie je uvedené vyššie).

V prípade vykonania skúšky:  Ak skúške nevyhoviete, je nutné podať žiadosť o vykonanie skúšky s opätovnou povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Príslušný orgán verejného zdravia Vám zašle pozvánku na najbližší voľný termín skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní Vám bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré Vám bude doručené do 30 dní po doručení žiadosti alebo odo dňa úspešného absolvovania skúšky o vybranej odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el. schránky na doručovanie, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade zahraničného certifikátu je potrebné požiadať ÚVZ SR o jeho uznanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Vykonávať činnosti v oblasti radiačnej ochrany môžete len s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti. Ak vykonávate činnosti v oblasti radiačnej ochrany bez vydaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, bude Vám udelená pokuta.